University v WW Magpies

Sydney Shield Round 17 University vs WW Magpies

Sydney Shield

Round 17 -